Gizlilik ve Güvenlik

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

AYAKSIZ KUAFÖRLÜK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

( Aydınlatma Metni )

Ayaksız Kuaförlük Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. (emreayaksiz.com) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ( Kanun ) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız.

 1. VERİ SORUMLUSU
  Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ayaksız Kuaförlük Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamlar doğrultusunda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen ilke, şart ve amaçlarına uygun olarak emreayaksiz.com tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.
 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Kurumsal iletişim ve şirket güvenliğini sağlamak,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerinden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması, dönemsel kampanyalar için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • İmzalanan sözleşme ve protokollere ilişkin iş ve işlemlerin icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in sunduğu hizmetlere yönelik memnuniyet ve şikâyet süreçlerinin yönetimi,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda ispat yükümlülüğünü yerine getirmek.

ŞİRKET, çalışan ve müşterilerine ilişkin edindiği bilgileri, söz konusu gerçek ve/veya tüzel kişinin bilgisi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
  Müşterilere ve çalışanlara ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, emreayaksiz.com tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda şirketin iş ortakları, potansiyel iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken
  yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, müşterilerden alınan uygulama görsellerinin internet sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızda kullanılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi ile dönemsel kampanyalar için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
  Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde izah edildiği amaçlar doğrultusunda, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla satış sözleşmesi ve mesafeli satış sözleşmeleri ile toplanmakta olup, verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:
 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Şirketin sunduğu hizmet ve sonrasında ilgili desteğin sağlanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUNDAN DOĞAN HAKLARI
  Kişisel verisi işlenen gerçek ve tüzel kişi ( İlgili Kişi ), ŞİRKET’e başvurarak kullanmak üzere kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir :
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bu düzeltimin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bu imhanın bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Saygılarımızla;

Ayaksız Kuaförlük Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti

Çerezler (Cookies) Politikası

Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. emreayaksiz.com kendi internet sitesinde oturum çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının emreayaksiz.com internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Çerez (Cookies) Türleri ve Özellikleri

Oturum Çerezleri: Bu tür çerezler emreayaksiz.com internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin (örn. seçilen şehir, uçuş tarihi) hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: emreayaksiz.com internet sitesinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezlerin kullanılan internet sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için +90 536 778 43 36 numaradan bilgi alabilirsiniz.